PRIVĀTUMA POLITIKA

 1. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

  1. Šī privātuma politika (turpmāk – Politika) reglamentē galvenos jūsu personas datu apstrādes, izmantojot interneta vietni www.cjdparts.lv (turpmāk – Vietne), principus un noteikumus.
  2. Šī Politika:
   1. tiek piemērota gadījumos, kad jūs apmeklējat Vietni un izmantojat iespēju iegādāties Vietnē piedāvātos produktus un / vai pakalpojumus;
   2. paredzēta, lai pasargātu jūsu personas datus no neleģitīmas izmantošanas;
   3. nosaka jūsu personas datu pārziņa saistības;
   4.  paskaidro, kā un kādiem mērķiem Vietnē tiek vākti, izmantoti un glabāti (apstrādāti) jūsu personas dati;
   5. informē par jūsu kā personas datu subjekta tiesībām un to īstenošanas veidiem, tāpat sniedz citu personas datu apstrādi reglamentējošu normatīvo aktu prasīto informāciju.
  3. Šajā Politikā lietotie jēdzieni:
   1. Personas dati – jebkāda informācija par fizisku personu, kuras identitāte noteikta (ir zināma) vai kuras identitāti var tieši vai netieši noteikt (datu subjekts), izmantojot attiecīgus identifikatorus, piemēram, vārdu un uzvārdu, elektroniskā pasta adresi, interneta identifikatoru (IP adrese) un citus datus vai pazīmes.
   2. Datu subjekts (jūs) – fiziska persona, kuras personas dati tiek apstrādāti, balstoties uz šajā Politikā norādītajiem pamatiem un mērķiem.
   3. Datu pārzinis (mēs jeb Datu pārzinis) – SIA "Autobrava" ( juridiskās personas kods 40103325594, reģistrācijas adrese Biķernieku iela 145, Rīga LV-1021).
  4. Kad mēs apstrādājam jūsu personas datus, mēs ievērojam Latvijas Republikas normatīvos aktus, kas   regulē personas datu apstrādi un aizsardzību, atbilstību un pareizu īstenošanu, ieskaitot 2016. gadu. 27. aprīlis Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti.
 2. GALVENIE PERSONAS DATU APSTRĀDES PRINCIPI UN NOSACĪJUMI

  1. Informācija, kuru vācam par jums, ir atkarīga no tā, kādu informāciju par sevi jūs mums sniedzat, kad reģistrējaties Vietnē piedāvāto produktu un / vai pakalpojumu iegādei, piekrītat sīkfailu izmantošanai un / vai abonējat jaunumu biļetenus.
  2. Lietojot Vietni, jums nav jāsniedz mums nekādi Personas dati, tomēr ir iespējams, ka tādā gadījumā mēs nevarēsim Jums sniegt iespēju iegādāties Vietnē piedāvātos pakalpojumus un / vai produktus.
  3. Datus, kas iesniegti laikā, kad izmantojat Vietni, vāc un turpmāk apstrādā šīs Politikas 1.3.3. punktā norādītais Datu pārzinis.
  4. Mēs vācam Personas datus, kurus jūs sniedzat, kad izmantojat Vietni un reģistrējaties, lai iegādātos mūsu piegādātos produktus un (vai) pakalpojumus, t. i.:
   1. Galvenā informācija – vārds, uzvārds, elektroniskā pasta adrese, preču piegādes vietas adrese, jūsu automašīnas modelis un / vai identifikācijas numurs (VIN), kā arī tālruņa numurs;
   2. Dati, kas saistīti ar reģistrāciju Vietnē piedāvāto pakalpojumu un / vai produktu iegādei – tiek pasūtīts pakalpojums / produkts, jūsu interneta identifikators (IP adrese), informācija par piekrišanu un nepiekrišanu Personas datu vākšanai tiešā mārketinga nolūkiem (kad reģistrējaties mūsu jaunumu biļetena pasūtīšanai), kā arī saistīti ieraksti;
   3. Citi dati par Vietnes izmantošanu – dati, kas savākti, izmantojot sīkfailus un līdzīgas tehnoloģijas, saistītas ar sērfošanu internetā un tml.
  5. Mēs vācam un apstrādājam Personas datus tikai, balstoties uz šīs Politikas 1.4. punktā norādītajos tiesību aktos noteiktajiem pamatiem un mērķiem, tā, kā norādīts tālāk:
   1. Jūsu reģistrācijas laikā Vietnē piedāvāto pakalpojumu un / vai produktu iegādei, (pasūtījuma) izpildei (juridiskais pamats – tiek noslēgts un izpildīts līgums), t.i., tam, lai:
    1. apstrādātu Jūsu produktu un / vai pakalpojumu pasūtījumus;
    2. izrakstītu finanšu dokumentus;
    3. atrisinātu problēmas, kas saistītas ar preču nodrošināšanu un piegādi;
    4. izpildītu citas līgumsaistības.
   2. Ar jūsu piekrišanu, ja Personas dati tiek apstrādāti tiešā mārketinga mērķiem;
   3. Ja zvanīsiet uz Vietnē norādītajiem tālruņa numuriem – sniedzamo pakalpojumu un informēšanas kvalitātes nodrošināšanas, komerciālu darījumu noslēgšanas un to izpildes nolūkā (telefona sarunu ierakstīšana).
  6. Visos iepriekš minētajos gadījumos mēs apstrādājam jūsu Personas datus tikai tādā apmērā, kādā tas nepieciešams attiecīgo skaidri noteikto un leģitīmo mērķu sasniegšanai, ievērojot Datu subjekta privātuma aizsardzību.
  7. Mēs nodrošinām, lai Personas dati tiktu apstrādāti mērķtiecīgi, apzinīgi un leģitīmi, lai tie tiktu apstrādāti tikai tādiem nolūkiem, kuri atbilst mērķiem, kas noteikti pirms Personas datu vākšanas, lai Personas dati tiktu apstrādāti, stingri ievērojot tiesību aktos noteiktās nepārprotamās un caurspīdīgās datu apstrādes prasības.
  8. Apstrādājot personas datus šīs Politikas 2.5.1. norādītajiem mērķiem, personas dati var tikt atklāti:
   1. Datu pārziņa partneriem, kas sniedz ar jūsu pasūtījuma sniegšanu vai izpildi saistītus pakalpojumus (piemēram, nosūtīšana, apmaksa),
   2. Datu apstrādātājiem / apakšuzņēmējiem (informācijas tehnoloģiju sabiedrības, kuras datus apstrādā, lai nodrošinātu informācijas sistēmu izstrādi, pilnveidošanu un uzturēšana), kuri veic noteiktus darbus vai sniedz mums pakalpojumus un kārto jūsu datus Datu pārziņa vārdā. Datu pārziņiem ir tiesības apstrādāt personas datus tikai saskaņā ar datu pārziņa norādījumiem un tikai tādā apjomā, cik tas ir nepieciešams, lai pienācīgi pildītu līgumā noteiktās saistības. Piesaistot apakšuzņēmējus, veicam visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka arī datu apstrādātāji būtu īstenojuši pienācīgus organizatoriskus un tehniskus drošību nodrošinošus pasākumus, kā arī saglabātu personas datu noslēpumu.
   3. Citos gadījumos trešajām personām Jūsu personas dati var tikt atklāti, tikai balstoties tiesību aktos paredzētajos gadījumos.
  9. Jūsu reģistrācijas Vietnē laikā sniegtos šīs Politikas 2.4.1. un 2.4.2. punktā norādītos datus (izņemot jūsu piekrišanu par Personas datu apstrādi tiešā mārketinga mērķiem) glabājam ne ilgāk par 3 (trim) gadiem no pēdējās jūsu pieteikšanās klienta profilā brīža.
  10. Šīs Politikas 2.4.3. punktā norādītos datus glabāsim ne ilgāk par šā dokumenta 4.1. punktā minētajā Sīkfailu politikā norādīto termiņu.
  11. Mēs glabāsim jūsu Personas datus ne ilgāk, kā paredzēts šajā Politikā, ja tiesību aktos nav noteikts garāks šādu personas datu glabāšanas laiks.
  12. Apstrādājot personas datus šās Politikas 2.5.3. punktā norādīto sniedzamo pakalpojumu un informācijas kvalitātes nodrošināšanai, komercdarījumu noslēgšanas un to izpildes mērķim (telefona sarunu ierakstīšana), pirms sarunas ierakstīšanas tiksiet informēti par sarunas ierakstīšanu, ierakstīšanas mērķi un par to, kur saņemt vairāk informācijas. Sarunu ieraksti tiks glabāti 6 mēnešus. Apstrādājamie dati var tikt atklāti datu apstrādātājiem / apakšuzņēmējiem, t.i., informācijas tehnoloģiju sabiedrībām, kas datus apstrādā, lai nodrošinātu informācijas sistēmu izstrādi, pilnveidošanu un uzturēšanu, vai citām trešajām personām, ja to paredz tiesību aktu prasības.
  13. Jūsu Personas dati tiek apstrādāti atbildīgi un droši. Datu pārzinis, gan nosakot Personas datu apstrādes līdzekļus, gan pašas datu apstrādes laikā īsteno pienācīgus tiesību aktos noteiktus datu aizsardzības tehniskos un organizatoriskos pasākumus, kas paredzēti apstrādājamo datu aizsardzībai no nejaušas vai nelikumīgas iznīcināšanas, sabojāšanas, sagrozīšanas, pazaudēšanas, atklāšanas, kā arī no jebkādas nelikumīgas apstrādes. Attiecīgie līdzekļi tiek noteikti, ievērojot bīstamību, kas rodas Personas datu apstrādes dēļ.
   1. Bez citiem pasākumiem, esam parūpējušies, lai šajā Vietnē norēķināties būtu droši. Mūsu lietotais drošības līdzeklis – viens no uzticamākajiem – drošligzdu slāņa SSL (angl. Secure Socket Layer) sertifikāts, kuru izsniedzis starptautiskais elektroniskā paraksta sertifikācijas centrs Comodo. SSL sertifikāts reglamentē abpusēju identitātes noteikšanu starp jūsu pārlūku un mūsu serveri, lai tiktu nodrošināti šifrēti sakari starp datoriem.
   2. Maksāšanas laikā par precēm ievadītie slepenie dati (banku sistēmu pieteikšanās paroles, kodi, kredītkaršu numuri) netiek saglabāti mūsu sistēmā.
 3. TIEŠĀ MĀRKETINGA (JAUNUMU BIĻETENA) NOSACĪJUMI

  1. Ja esat piekrituši abonēt mūsu jaunumu biļetenu, izmantosim jūsu e-pasta adresi vispārējas un / vai individualizētas ( ) informācijas nosūtīšanai par precēm, pakalpojumiem, atlaidēm, piedāvājumiem, konkursiem, pasākumiem, jaunumiem, aptaujām un citiem jaunumiem un šādā nolūkā sazināsimies ar jums.
  2. Sniedzot vispārējus mārketinga piedāvājumus, Jums tiks nosūtīta vispārēja rakstura informācija, kurā Datu pārzinis dalīsies ar visiem saviem klientiem.
  3. Sniedzot individualizētus mārketinga piedāvājumus, ar automatizētu risinājumu (profilēšanas) palīdzību Jūs var pieskaitīt attiecīgai Datu pārziņu klientu kategorijai saskaņā ar Jūsu interesi (Datu pārziņa salonā, e-pastā, pa telefonu, sērfojot Datu pārziņa tīmekļa vietnēs vai citā veidā) par konkrētiem Datu pārziņa pakalpojumiem un / vai precēm un to iegādes vēsturi, piedalīšanos Datu pārziņa datiem organizētajās aptaujās, konkursos un pasākumos, kā arī citām līdzīga rakstura pazīmēm. Šajos gadījumos kopējā satura informācija tiks sūtīta tikai attiecīgai Datu pārziņa klientu kategorijai.
  4. Ar jums Pārvaldnieks var sazināties arī bez šīs Politikas 3.1. p. norādītās piekrišanas, ja tiek piedāvāts Datu pārziņa preces vai pakalpojumi (vai līdzīgas preces / pakalpojumi), vai tiek jautāts viedoklis par precēm / pakalpojumiem. Pēdējā gadījumā Datu pārzinis jums rada viegli īstenojamu iespēju nepiekrist attiecīga rakstura paziņojumu saņemšanai.
  5. Mūsu jaunumu biļetens tiek nosūtīts Datu pārziņa vārdā. Jūsu e-pasta adresi varam nodot trešajām personām, kas sniedz specializētus pakalpojumus tikai tādā nolūkā, lai nosūtītu jums paredzētu jaunumu biļetenu.
  6. Datu (e-pasta adrese) apstrādes termiņš: šīs Politikas 3.1. un / vai 3.4. punkta, termiņš: 3 gadi, bet ne ilgāk par jūsu piekrišanas spēkā esamību.
  7. Varat atteikties no jaunumu biļetena, kas sūtīts uz šīs Politikas 3.1. un / vai 3.4. punkta pamata, par atteikšanos paziņojot uz e-pasta adresi palidziba@cjdparts.lv vai arī, nospiežot jaunumu biļetena apakšā esošo norādi.
 4. SĪKFAILI

  1. Dati, izmantojot sīkfailus un līdzīgas tehnoloģijas, kas saistītas ar sērfošanu internetā u. tml., tiek vākti, balstoties Sīkfailu politikā.
  2. Jūs varat kontrolēt sīkfailu izmantošanu, mainot pārlūkprogrammas iestatījumus vai citos veidos.
 5. DATU SUBJEKTA TIESĪBAS

  1. Informējam, ka jums kā Datu subjektam ir šādas tiesības:
   1. zināt (būt informētam) par savu Personas datu apstrādi;
   2. saņemt informāciju, no kādiem avotiem un kādi Personas dati savākti, kādam mērķim tie tiek apstrādāti, kādiem datu saņēmējiem tiek un tika iesniegti;
   3. prasīt izlabot savus apstrādājamos Personas datus, ja dati ir neprecīzi un / vai nepilnīgi;
   4. prasīt iznīcināt savus Personas datus vai apturēt savu Personas datu apstrādi, ja tiek apstrādāts pārlieku daudz Personas datu, ja Datu subjekts atsauc piekrišanu, vai arī tam ir cits pietiekams pamats;
   5.  sistematizētā, ierasti lietojamā un ar datoru nolasāmā formātā saņemt ar sevi saistītos Personas datus, kurus iesniedzāt Datu pārzinim, un pārsūtīt šos datus citam datu pārzinim vai prasīt, lai mēs tieši pārsūtītu šādus Personas datus citam datu pārzinim, kad tas ir tehniski iespējams (tiesības uz datu pārnesamību).
  2. Rakstisks lūgums Datu pārzinim par šīs Politikas 5.1. punktā norādītās informācijas sniegšanu vai darbībām jums jāiesniedz kopā ar jūsu personas identitāti apliecinošu dokumentu vai tiesību aktu noteiktā kārtībā ar elektroniskiem sakaru līdzekļiem, kas jūs ļauj pienācīgi identificēt, apstiprinot savu personas identitāti. Jums pie Datu pārziņa vēršoties rakstiski, iesniegumam jāpievieno notāra apstiprināts personas identifikācijas dokumenta noraksts, izņemot gadījumus, kad rakstisks iesniegums tiek iesniegts tieši Datu pārziņa darbiniekiem un iesnieguma iesniegšanas laikā ir iespēja jūs identificēt.
 6. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI

  1. Ja jums ir jautājumi vai sūdzības par Personas datu apstrādi, varat vērsties pie Datu pārziņa, rakstot uz e-pasta adresi palidziba@cjdparts.lv datu aizsardzības speciālistam vai izmantot iespēju reģistrēt savu jautājumu, piezvanot uz tālruņa Nr. +371 671 46258. Ja jums ir sūdzības, varat vērsties arī Datu valsts inspekcijā, kaut arī visas situācijas vispirms centīsimies atrisināt kopā ar jums.
  2. Šī Politika tiek pārskatīta un atjaunināta ne retāk kā vienu reizi gadā vai tad, ja mainās tiesību akti, kuri reglamentē personas datu apstrādi.
  3. Datu pārziņiem ir tiesības daļēji vai pilnīgi mainīt šajā Politikā aprakstītos noteikumus. Par izmaiņām jūs informēsim, Vietnē publicējot atjauninātu Politikas redakciju. Šā iemesla dēļ iesakām jums periodiski apmeklēt mūsu Vietni, kurā vienmēr atradīsiet visjaunāko Politikas versiju.
Vajag palīdzību?
+371 671 46258
I-V (9:00 - 18:00)
sazienieties ar mums »
Atbildēsim 2 darba stundu laikā.

VIN - automašīnas virsbūves numurs ( Vehicle Identification Number). To atradīsiet sava transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā.

Please provide <strong class="text-red">VISI 17 simboli</strong>. Letters are case-insensitive.