Pirkuma nosacījumi

Pasūtāmo automobiļu detaļu, aksesuāru un ekspluatācijas materiālu pirkuma pārdošanas līguma nosacījumi.

1. Jēdzieni 
1.1. Izpildītājs - SIA  "Autobrava", kuras uzņēmuma kods:  40103325594, juridiskā adrese: Biķernieku iela 145, Rīga LV-1021.
1.2. Pasūtītājs  – pasūtījumā norādītā fiziskā vai juridiskā persona vai uzņēmums, kuram nav juridiskās personas statuss.
1.3. Preces – pasūtījumā norādītās detaļas (automobiļu funkcionālie un/vai dekoratīvie, un/vai ekspluatācijas materiāli, ieskaitot automobiļu piederumus, kuri parasti netiek uzskatīti par neatņemamu automobiļa daļu), kā arī ražotāja aksesuāri (apģērbs, apavi, suvenīri u. tml.).
1.4. Preču nosaukums  – vārdu (burtu) kombinācija, kas apzīmē Preču veidu (modeli u. tml.)
1.5. Ražotājs - oriģinālo JEEP, CHRYSLER, DODGE detaļu, aksesuāru piegādātājs vai, partneru piegādājamo detaļu (piemēram, riepas, daži ekspluatācijas šķidrumi) gadījumā – jebkurā valstī esošās daļas ražotājs vai tā pilnvarotais vairumtirgotājs, no kura Izpildītājs pats iegādājas detaļas.
1.6. Pasūtījums – Pasūtītāja pirkšanai izvēlēto Preču un to cenu summārais saraksts, kas tiek nosūtīts Izpildītājam.
1.7. Pasūtījuma apstiprinājums – Izpildītāja e-pasts, kas nosūtīts Pasūtītājam uz norādīto e-pasta adresi, ar kuru tiek apstiprināts Pasūtītāja pirkšanai izvēlēto Preču un to cenu summārais saraksts.
1.8. Preču piegādes termiņš – laiks, kurā Pasūtītājam ir pienākums izņemt Preces, kas ir vienāds ar 2 mēnešiem no Izpildītāja mutiskā vai rakstveida paziņojuma par Preču nosūtīšanu saņemšanas brīža.

2. Pirkšanas-pārdošanas līguma priekšmets 
2.1. Izpildītājs apņemas šajā līgumā noteiktajos termiņos nodot Preces Pasūtītājam, bet Pasūtītājs apņemas tās pieņemt un samaksāt Pasūtījumā norādīto naudas summu.
2.2. Šis līgums tiek piemērots, neatkarīgi no tā, ar kura rekomendācijām Pasūtītājs pasūta Preces, un neatkarīgi no tā, kurš un uz kura automobiļa šīs Preces tiek uzstādītas.
2.3. Šis līgums nemaina un neatceļ citus Pasūtītāja un Izpildītāja noslēgtos līgumus, ja puses rakstveidā nevienojas citādāk.

3. Pirkuma-pārdošanas līguma noslēgšana  
3.1. Pirkuma-pārdošanas līgums tiek noslēgts, Pasūtītājam aizpildot un nosūtot Pasūtījumu Izpildītāja mājas lapā. Nosūtot Pasūtījumu, tajā norādītos datus mainīt nevar. Pirkuma-pārdošanas līguma noslēgšana tiek apstiprināta automātiski, uz Pasūtītāja norādīto e-pastu nosūtot paziņojumu ar Pasūtījuma apstiprinājumu.
3.2. Ja persona, kura aizpilda Pasūtījumu, darbojas citas personas vārdā, tad šai personai Pasūtījuma nosūtīšana nozīmē to, ka tā apstiprina, ka tā ir pienācīgi un nepieciešamajā apmērā pilnvarota lemt par pirkuma apjomu un cenu, kā arī noslēgt šo līgumu un saņemt Preces.

4. Preču piegādes termiņš  
4.1. Izpildītājs apņemas piegādāt Preces Pasūtītājam 2 (divu) darba dienu laikā no Pasūtījuma apmaksas dienas, ja pasūtītās Preces ir Izpildītāja noliktavā, un 8 darba dienu laikā no Pasūtījuma apmaksas dienas, ja pasūtītās Preces Izpildītājam nav noliktavā un tās nepieciešamas pasūtīt.
4.2. Ja Izpildītājs savlaicīgi nav piegādājis Preces tāpēc, ka tās savlaicīgi neizsūtīja Ražotājs, tādā gadījumā Preču piegādes termiņš bez papildu vienošanās tiek pagarināts līdz tās saņemšanai no Ražotāja, taču ne ilgāk kā par 30 dienām. Šajā gadījumā pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājam ir pienākums iesniegt Ražotāja apstiprinājumu par Preču nosūtīšanas kavējumu.
4.3. Ja Izpildītājs savlaicīgi nepiegādāja Preces Trešo personu, izņemot Ražotāja, vainas dēļ (piemēram, transporta, pasta vai kurjera organizācijas vainas dēļ), tad Preču piegādes termiņš bez papildu vienošanās tiek pagarināts līdz tās saņemšanai no Ražotāja, taču ne ilgāk kā par 21 dienu. Šajā gadījumā, pēc Pasūtītāja pieprasījuma, Izpildītājam ir pienākums iesniegt attiecīgu trešās personas apstiprinājumu par Preču piegādes kavēšanu šīs personas vainas dēļ.
4.4. Pasūtītājam ir pienākums pieņemt Izpildītāja piegādātās Preces, neatkarīgi no tā, ka: Preču piegādes laikā šīs Preces kļuva Pasūtītājam nevajadzīgas; Pasūtītājs var saņemt analogas Preces par zemāku cenu; Pasūtītājs nodeva vai kā citādi zaudēja tiesības uz automobili, kuram tika pasūtītas Preces; u. c. Pasūtītājam ir pienākums pieņemt Preces arī tajos gadījumos, ja noskaidrojas, ka nepareizas automobiļa bojājuma diagnostikas dēļ ir nepieciešamas citas, nevis pasūtītās Preces. Pasūtītājam ir tiesības nepieņemt Preces un pieprasīt atmaksāt samaksāto avansu, ja minēto diagnostiku veica un preces ieteica Izpildītājs.

5. Preču pieņemšana un nodošana  
5.1. Preces tiek piegādātas Pasūtītājam ar kurjeru vai nodotas Izpildītāja birojā. Preču piegādes veidu izvēlas Pasūtītājs, aizpildot Pasūtījumu.
5.2. Saņemot Preces Izpildītāja birojā, ja Izpildītājs ar atsevišķu vienošanos neapņemas Preces uzstādīt uz Pasūtītāja norādīto automobili, tad Preces Pasūtītājam ir pienākums paņemt no Izpildītāja trīs darba dienu laikā no Izpildītāja mutiska vai rakstveida paziņojuma par Preču nosūtīšanu saņemšanas brīža. Ja objektīvu iemeslu dēļ to izdarīt nevar, tad pēc iespējas tuvākā laikā, taču ne vēlāk, kā pēdējā Preču piegādes termiņa dienā. Ja Pasūtītājs nesaņēma Izpildītāja paziņojumu, tādā gadījumā viņam Preces saņemt ir pienākums ne vēlāk kā pēdējā Preču piegādes termiņa dienā.
5.3. Piegādājot Preces ar kurjeru, Izpildītājs ar mutisku vai rakstveida paziņojumu informē Pasūtītāju par Preču atsūtīšanu un saskaņo dienu, kad Preces var tikt piegādātas ar kurjeru uz Pasūtītāja norādīto adresi. Ja pasūtītās Preces ir lielu izmēru vai svara, Izpildītājam ir tiesības mainīt piegādes cenu, saskaņojot to ar Pasūtītāju. Ja saskaņotajā dienā kurjers norādītajā Pasūtītāja adresē neatrod personu, kura apstiprināja Pasūtījumu, pasūtītās Preces tiek nodotas atpakaļ Izpildītājam, un Pasūtītājs var tās saņemt Izpildītāja birojā ne vēlāk kā pēdējā Preču piegādes termiņa dienā un ir pienākums samaksāt Izpildītājam radušos zaudējumus saistībā ar kurjera Preču nodošanu atpakaļ Izpildītājam.
5.4. Preces tiek nodotas Pasūtījumā norādītajai personai, iesniedzot šos dokumentus: fiziskai personai: (a) pasūtījuma apstiprinājumu; (b) notāra apstiprināto pilnvaru (ja Preces saņem ne Pasūtījumā norādītā persona), (c) personas identitāti apstiprinošo dokumentu; juridiskās personas pārstāvis: (a) pasūtījuma apstiprinājumu, (b) pilnvaru (juridiskās personas vadītājs – dokumentu, kas apstiprina vadītāja iecelšanu), (c) personas identitāti apstiprinošo dokumentu.
5.5. Ja Pasūtītājs savlaicīgi neizņem Preces, viņam ir pienākums samaksāt Izpildītājam par katru kavēto dienu 1 EUR soda naudu. Soda naudas aprēķins apstājas, kad tas ir sasniedzis Pasūtījuma vērtību.  

5.6. Ja saskaņā ar Pasūtītāja un Izpildītāja atsevišķu vienošanos Izpildītājam ir pienākums Preces uzstādīt uz Pasūtītāja norādītā automobiļa, tad Izpildītājam pirms Preču uzstādīšanas nav pienākums tās nodot vai uzrādīt Pasūtītājam. Šādā gadījumā Izpildītājam ir tiesības Preces izpakot un uzstādīt automobilī, ja nepieciešams izjaukt Preces, tāpat arī veikt nepieciešamo Preču darbības pārbaudi. Pēc Pasūtītāja vēlmēm, Izpildītājam ir pienākums tam nodot Preču iepakojumus un tajās esošās instrukcijas-aprakstus.
5.7. Preces pāriet Pasūtītāja īpašumā attiecīgi ar Preču nodošanas brīdi vai ar automobiļa, kurā Preces tika uzstādītas, nodošanas atpakaļ brīdi, noformējot to ar rēķinu faktūru.

6. Garantijas un pretenziju risināšana  
6.1. Ja saskaņā ar Pasūtītāja un Izpildītāja atsevišķu vienošanos Izpildītājam ir pienākums Preces uzstādīt Pasūtītāja norādītajā automobilī, tad Preču kvalitātes garantijas jautājumus reglamentē attiecīgais tā automobiļa remonta pakalpojumu līgums.
6.2. Precēm, kuras Izpildītājs neapņemas uzstādīt Pasūtītāja norādītajā automobilī, Izpildītājs nodrošina 24 (divdesmit četru) mēnešu kvalitātes garantiju. Pretenzijas par acīmredzamiem ārēji konstatētajiem trūkumiem Pasūtītājam ir tiesības iesniegt 24 stundu laikā no Preču saņemšanas brīža. Garantija neietekmē patērētāja tiesības, kas noteiktas normatīvajos aktos. Jebkurā gadījumā patērētājam ir tiesības pieteikt savu prasījumu, ja Prece neatbilst līguma noteikumiem.
6.3. Garantijas laika periods un Izpildītāja atbildība neaptver:
a) tos bojājumus vai citus defektus, kuri radušies ne Izpildītāja vainas dēļ (piemēram, nepareizas automobiļa eksplutācijas un avāriju dēļ; nekvalitatīvas Preču montāžas darbu dēļ, ja Preces uzstādīja ne Izpildītājs; u. tml.);
b) ne-oriģinālās vai ne-jaunās Preces, kuras Izpildītājs piegādāja ar Pasūtītāja piekrišanu;
c) citā atsevišķā, pušu parakstītajā Pasūtījumā atrunātajā gadījumā.
6.4. Izpildītājs negarantē un neatbild par Precēm, kuras savas funkcionālās izmantošanas dēļ ir palielināta nolietojuma objekts (piemēram: riepas, stikls, bremžu kluči u. tml.) un intensīvas lietošanas dēļ kļuva pilnībā vai daļēji nepiemērotas lietošanai.
6.5. Lemjot par pamatotām Pasūtītāja pretenzijām, primāri Izpildītājam ir tiesības pušu atrunātajā laika periodā aizstāt Preces pret analoģiskas kvalitātes detaļām vai salabot trūkumus par saviem naudas un citiem līdzekļiem.
6.6. Pasūtītājs 14 (četrpadsmit) dienu laikā no preču saņemšanas dienas, nenorādot iemeslu un negūstot zaudējumus (izņemot izdevumus par Preces nosūtīšanu atpakaļ pārdevējam, ja nav noteikts citādi), var atteikties no noslēgtā līguma. Pasūtītājam ir nekavējoties un ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no paziņojuma par līguma izbeigšanu iesniegšanas Izpildītājam dienas jānosūta vai jānodod Preces Izpildītājam vai citai tā pilnvarotajai personai saskaņotā veidā. Ja Preces ir nodotas saskaņotajā veidā, Izpildītājs ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no līguma izbeigšanas atmaksā Pasūtītājam visas tā samaksātās summas vai apmaina Preces (sedzot cenu starpību), ja puses par to vienojušās. Pasūtītājam ir jāsedz tiešie Preču nodošanas atpakaļ izdevumi, izņemot gadījumus, kad saskaņā ar līgumu šos izdevumus sedz Izpildītājs. Nodot atpakaļ drīkst tikai neizmantotas un nenotraipītas Preces nebojātos oriģinālajos iepakojumos. Nododot atpakaļ Preces, ir jāuzrāda pirkuma dokuments (pirkuma iegādes laikā saņemtais rēķins). 

7. Cena un norēķinu kārtība  
7.1. Preču cena norādīta Izpildītāja mājaslapā. 7.2. Pircējs norēķinās par Precēm vienā no šādiem veidiem:
7.2.1. Apmaksa, izmantojot interneta banku – priekšapmaksa, izmantojot Pasūtītāja izmantoto interneta bankas sistēmu. Pasūtītājam, ja vēlas izmantot šo apmaksas formu, jābūt parakstītam interneta bankas līgumam ar bankām. Maksājot par precēm šādā veidā, Pasūtītājam interneta bankas sistēmā tiek ģenerēts maksājums, atbilstoši tam tiek apmaksāts pasūtījums. Naudu Pasūtītājs pārskaita uz Izpildītāja kontu. Atbildība par datu drošību šajā gadījumā ir attiecīgai bankai, jo visas naudas operācijas notiek interneta bankas sistēmā;
7.2.2. Apmaksa, izmantojot kredītkaršu apkalpošanas sistēmu – avansa apmaksa, izmantojot kredītkaršu apkalpošanas sistēmu PayPal. Atbildība par datu drošību šajā gadījumā attiecas uz kredītkaršu apkalpošanas sistēmas administrējošo uzņēmumu PayPal (Europe) S.à.r.l & Cie, S.C.A.;
7.2.3. Apmaksa ar bankas pārskaitījumu – avansa maksājums, kad Pasūtītājs pārskaita naudu uz Izpildītāja bankas kontu Nr. LV96NDEA0000082986689, kas atrodas AB bankā „Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle“. Maksājumu mērķī Pasūtītājam ir jāieraksta Pasūtījuma numurs.
7.3. Norēķinoties ar 7.2.1. un 7.2.2. punktos paredzētajiem apmaksas veidiem, Pasūtītājs apņemas samaksāt nekavējoties. Minētajos gadījumos, tikko saņemot apmaksu par Precēm, tiek sākts veidot Preču sūtījums un sākts aprēķināt Preču piegādes termiņš. 
7.4. Norēķinoties 7.2.3. punktā paredzētajā apmaksas veidā, Pasūtītājs apņemas samaksāt 3 (trīs) dienu laikā no apstiprinājuma par līguma noslēgšanu saņemšanas dienas. Ja Pasūtītājs noteiktajā termiņā nesamaksā, Izpildītājam ir tiesības, iepriekš nepaziņojot Pasūtītājam, anulēt tā Pasūtījumu.
7.5. Ja starp Izpildītāju un Pasūtītāju ir noslēgts attiecīgs ilgtermiņa līgums, tad norēķini notiek atbilstoši tā līguma nosacījumiem.

8. Privātuma politika
8.1. Izpildītājs nodrošina datu subjektu tiesības saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu un citiem personu datu apstrādi reglamentējošiem normatīvajiem tiesību aktiem.
8.2. Pasūtītājs apstiprina, ka piešķir Izpildītājam tiesības vākt, uzkrāt, sistematizēt, izmantot un apstrādāt jebkurā Latvijas Republikas tiesību aktos neaizliegtā veidā visus un jebkurus personas datus, kurus Pasūtītājs tieši vai netieši iesniedz Izpildītājam, apmeklējot interneta veikalu un izmantojot pakalpojumus, saskaņā ar šo Noteikumu nosacījumiem un kārtībā.
8.3. Izpildītājs apņemas neatklāt trešajām personām informāciju par Pasūtītāju, izņemot Izpildītāja partnerus, kuri sniedz ar Pasūtītāja pasūtījuma iesniegšanu un izpildi saistītus pakalpojumus. Trešajām personām Pasūtītāja personas dati var tikt atklāti, tikai ņemot vērā Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktos gadījumus.
8.4. Pasūtītāja personas dati tiek glabāti 10 gadus no klienta pēdējā pirkuma brīža. To personu, kuras nav pirkušas automobiļus, dati 3 gadus tiek glabāti aktīvajā datu bāzē, pēc tam tie tiek pārvietoti pasīvajā datu bāzē, kurā tie tiek glabāti likuma “Par grāmatvedību” noteikto termiņu (10 gadus no faktūrrēķina izrakstīšanas dienas). Ja ar klientiem netika noslēgti līgumi, Datu apstrādātāji un to pārstāvji šo klientu datus neglabā.

9. Līguma izbeigšana  
9.1. Izpildītājam ir tiesības izbeigt šo līgumu un atteikties piegādāt Preces, ja izrādās, ka šīs Preces noteiktā laikā vai vispār nevar piegādāt Ražotājs. Šajā gadījumā Izpildītājam ir pienākums nodot atpakaļ Pasūtītājam samaksāto Preču cenu, taču par Preču nepiegādāšanu tas neatbild.
9.2. Šo līgumu var mainīt vai papildināt ar pušu rakstveida vienošanos.

Vajag palīdzību?
+371 671 46258
I-V (9:00 - 18:00)
sazienieties ar mums »
Atbildēsim 2 darba stundu laikā.

VIN - automašīnas virsbūves numurs ( Vehicle Identification Number). To atradīsiet sava transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā.

Please provide <strong class="text-red">VISI 17 simboli</strong>. Letters are case-insensitive.